Statut

STATUT

Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

§ 2

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego

§3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Świebodzice.
2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.

§4

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§7

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywnej społecznej pracy ogółu członków oraz wolontariuszy.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
3. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może tworzyć podmioty ekonomii społecznej.

Rozdział 2

Cele i Środki Działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom, młodzieży niepełnosprawnym a także dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz ich prawnym opiekunom.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie:
1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
a) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych
b) aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno – rehabilitacyjnych, opiekuńczo wychowawczych i leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
c) rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do nich samych.
d) organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia.
e) rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną.
f) prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z prawem prasowym.
2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej.
3. Działalności charytatywnej.
4. Ochrony i promocji zdrowia, tworzenie i prowadzenie placówek świadczących usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne, oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
5. Upowszechniania i ochrony praw kobiet, oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
8. Kulturoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
9. Upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami a także działań wspomagających rozwój demokracji.
10. Promocji i organizacji wolontariatu.
11. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
13. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych,
15. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających.
3. Wolontariuszy

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która zadeklaruje chęć działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i uzyska akceptację w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta – na podstawie pisemnej deklaracji – przez Zarząd Stowarzyszenia – w drodze uchwały.
1. Wolontariuszem może zostać każda osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia zadeklaruje chęć wykonywania świadczeń na rzecz.
Stowarzyszenia na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§12

1. Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych, wspierających wolontariuszy leży w kompetencji Zarządu.
2. Deklaracje o przyjęciu do Stowarzyszenia powinny być składane w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd większością zwykłą głosów.

§13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Udziału w pracach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Wysuwanie postulatów wobec władz Stowarzyszenia.
a) postulaty członkowie składają do protokołu na zebraniach członków Stowarzyszenia lub pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Rekomendowanie kandydata Stowarzyszenia.
5. Otrzymywanie od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych.
6. Korzystanie z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia.

§14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia.
2. Branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia.
3. Opłacanie składek członkowskich w terminie określonym uchwałą Zarządu.

§15

Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.

§16

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka – zgłoszenie na piśmie,
b) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres I-go roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu.
c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia z powodu działalności nie zgodnej ze Statutem i na szkodę Stowarzyszenia,
d) utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia,
e) śmierci członka.
2. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia a od jego decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
a) Walne Zgromadzenie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. W przypadku systematycznego braku aktywności i nie wypełniania obowiązków przez członka władz, organ w skład, którego wchodzi może go wykluczyć ze swojego składu.
4. W przypadku ustąpienia albo wykluczenia członków władz, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania w ilości nieprzekraczającej 1/3 składu władz.

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają:
1. Zwykłą większością głosów w I terminie przy obecności 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Zwykłą większością głosów na posiedzeniu odbytym w II terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, w przypadku gdy w pierwszym terminie nie zbierze się wymagana liczba osób do podjęcia Uchwały.

§19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd raz w roku.
2. Zarząd jest zobowiązany powiadomić uczestników o miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zgromadzenia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§20

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Zaproszeni przez Zarząd goście mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Ustalanie kierunków działania i programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór władz w sposób ustalony przez członków Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania się Stowarzyszenia.
7. Uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
9. Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Ustalanie składek członkowskich.
11. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

§22

1. Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej spośród kandydatur podanych w czasie obrad w tajnych wyborach.
2. Członkowie Zarządu wybierają w jawnych wyborach prezesa, zastępcę, i sekretarza spośród siebie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej w jawnych wyborach wybierają przewodniczącego spośród siebie.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskują największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50% uprawnionych do głosowania.
5. Członek Zarządu nie może być wybrany do Komisji Rewizyjnej, w Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej.
6. Członek Komisji Rewizyjnej, ani członek jego rodziny nie może pełnić żadnych funkcji we władzach Zarządu.

§23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie 6 tygodni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia przysługuje prezesowi, który może samodzielnie reprezentować stowarzyszenie, bądź jednego członka zarządu i księgowej stowarzyszenia.
3. Rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej stanowią 2/3 Zarządu Stowarzyszenia.

§25

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Stowarzyszenia.
2. Realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
4. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
5. Gospodarka funduszami Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami.
7. Przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji.
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
9. Ustalanie zasad zwalniania z opłat członkowskich.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych.
11. Przyjmowanie zapisów, dotacji i darowizn.
12. Koordynowanie pracy wolontariuszy.
13. Kierowanie i zarządzanie placówkami realizującymi cele statutowe stowarzyszenia.
14. Zawieranie umów cywilno – prawnych i pracowniczych.
15. Powoływanie Komisji Przetargowych i innych.

§26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa, jego zastępcę lub sekretarza.

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie, co najmniej 2 razy w roku kontroli działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej.
b) przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,
c) występowaniu do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
d) wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków.
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się co najmniej dwa razy do roku zgodnie z zaleceniem Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
3. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich i opłat wpisowych,
b) dotacje, subwencje i zapisy,
c) darowizny,
d) wpływy z działalności gospodarczej,
e) dochody z nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia,
f) dochody z ofiarności publicznej.
g) działalność, odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§30

1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.
2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli / zwanych niżej osobami bliskimi
3. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków władz lub pracowników oraz osób bliskich /wyżej wymienionych/, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
5. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6.Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§31

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis prezesa, który może samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie, bądź jednego członka zarządu i księgowej stowarzyszenia.
2. Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych władz, którym obowiązane są niezwłocznie przekazać majątek i prowadzenie spraw (akta). Przekazanie odbywa się w formie protokolarnej.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązywanie się Stowarzyszenia.

§32

Zmiana statutu i rozwiązywanie się Stowarzyszenia.
1. Zmiana statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Świebodzice 23.10.2000

Statut Stowarzyszenia po zmianach zatwierdzonych w dniach: 11.04.2005 r., 17.04.2007 r., 31.03.2008 r., 09.02.2009 r., 08.03.2011 r., 20.04.2015 r.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress