Zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE POMOCY
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

58-160 Świebodzice , ul. Parkowa 4
NIP 884-24-07-686, REGON 891357410
Nr konta: BGŻ Oddział w Świebodzicach nr 42203000451110000003850540

Protokół
Z Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
09.05.2016

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godzinie 17.00 Wszystkich przybyłych Członków Stowarzyszenia przywitała prezes Stowarzyszenia Ewa Dziwosz, która zgodnie z listą obecności podała iż w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia udział bierze 32 osób na ogólna liczbę 36 wszystkich członków Stowarzyszenia.
• Następnie prezes Stowarzyszenia poprosiła o podanie kandydatury na Przewodniczącą Obrad Walnego Zgromadzenia z sali podano kandydaturę Pani Krystyny Skoczylas, kandydatura została przyjęta przez jawne głosowanie: za głosowali wszyscy obecni na zabraniu członkowie Stowarzyszenia

• Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poprosiła o podanie kandydatur do składu Komisji Wniosków i Uchwał Zebrani członkowie Stowarzyszenia zgłosili Annę Olczyk i Ewę Tarkowską

• Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Aldony Pichurskiej i Barbary Nowak

• Kandydatury do obu Komisji zostały przyjęte w jawnym głosowaniu: Za głosowali wszyscy obecni na zabraniu członkowie Stowarzyszenia w liczbie 32 osób

• Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zarządziła głosowanie. Porządek obrad został przyjęty 32 głosami.
• Następnym punktem Zebrania był wybór protokolanta. Protokolantem została wybrana Edyta Cymara
• Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez prezes Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015, wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015, przygotowanym przez panią Danutę Baczę księgową Stowarzyszenia.
• następnie członkowie Stowarzyszenia zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z dnia 15.01.2015 r.
• Plan Pracy na rok 2016 – referowany przez prezes Stowarzyszenia Ewę Dziwosz
• Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 1/2016 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego została przyjęta 32 głosami
• Kolejnym punktem obrad były odwołania z funkcji
– prezesa Zarządu (na wniosek złożony ustnie podczas obrad Walnego Zebrania) dotychczasowej prezes Ewy Dziwosz
– skarbnika Elżbiety Surgieniewicz
– sekretarza Kazimiery Mytych – wniosek o odwołanie wpłynął w formie pisemnej

• Wszystkie trzy odwołania zostały przyjęte przez Członków Walnego Zgromadzenia Członków w jawnym głosowaniu Uchwałą nr 2/2016
• Przewodnicząca Zebrania zarządziła wybory tajne uzupełniające do składu Zarządu Stowarzyszenia
• W wyniku tajnych wyborów do składu Zarządu Stowarzyszenia na funkcję prezesa wybrano Elżbietę Surgieniewicz liczbą 32 głosów
• W wyniku tajnych wyborów uzupełniających do składu Zarządu Stowarzyszenia na funkcję sekretarza wybrano Mariusza Janika liczbą 32 głosów
• W wyniku tajnych wyborów do składu Zarządu Stowarzyszenia na funkcję skarbnika wybrano Julitę Wójcik liczbą 32 głosów
• Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr 3 /2016 przyjęto zmiany w składzie Zarządu
• Kolejny punkt to dyskusja oraz sprawy różne; W tym punkcie członkowie Stowarzyszenia rozmawiali o zaległości Biura Fachowość Wypoczynek Podróże w kwocie 15 tyś
• Na tym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zakończone. Prowadząca obrady pani Krystyna Skoczylas zamknęła oficjalnie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

protokolant
Edyta Cymara

NOC MARZEŃ

OGŁOSZENIE

Prowadzimy zapisy na wyjazd do ZOO we Wrocławiu, na cykliczną edukacyjno – integracyjną Imprezę pt. „Noc Marzeń”. Wyjazd grupy w dniu 10 czerwca br., o godzinie 15.30, powrót zaplanowany jest w tym samym dniu około godziny 23.00. Koszt wyjazdu 15 zł od osoby.
Zapisy w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Parkowej 4 prowadzi Michał Skoczylas.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress